Harkokin Yau da Kullum (CD2)

Exercise Materials

Cefane

Girki

Cin Abinci a Iyali

Barkar Haihuwa

Yaji da Biko

A Cikin Gona

Makaranta ko aure

Malamin Tsibbu

Zuwa Wajen Boka

Resources

Videos

MP3s

Transcripts

Translations

Miscellaneous


Navigate through other parts of the video course:

Part 1: Sassaukar Hausa 
Part 2: Harkokin Yau da Kullum
Part 3: Kayayyaki da Sana’o’i 
Part 4: Wasannin Kwaikwayo 
Part 5: Tarihi da Aladu 

Beginning Credits

Closing Credits

Video List

Hausa Online Grammar

Vocabulary Files:

  1. Vocabulary A-G
  2. Vocabulary H-K
  3. Vocabulary L-R
  4. Vocabulary S-Z
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.